Obchodní podmínky

Grey - fashion concept store 

Se sídlem:

Greystore s.r.o., Zahradní 896/21, Velké Pavlovice, 69106 (NESLOUŽÍ JAKO ADRESA PRO VRACENÍ ZÁSILEK - najdete ji v sekci "výměna, vrácení)

IČO: 17299675, DIČ: CZ17299675, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 129509. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Greystore s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) výhradně prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.greystore.cz.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

 

Objednávka zboží

K tomu, aby byla uzavřena kupní smlouva, je třeba, aby kupující na e-shopu vytvořil objednávku - vyplnit objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

- Objednávaném zboží, které vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu
- Počtu kusů objednávaného zboží
- Ceně za zboží
- Způsobu dopravy
- Informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 
- Identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k tomu, aby zboží mohlo být kupujícímu doručeno, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. 
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Při nákupu zboží je povinnost kupujícího poskytnout všechny informace správně a pravdivě.

V průběhu tvorby objednávky může kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka "Objednat s povinností platby" objednávku dokončí. Před stiskem tlačítka musí kupující potvrdit seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka "objednat s povinností platby" budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu. 

 

 

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

 

Potvrzení objednávky

Prodávající potvrdí přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Součástí tohoto potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Potvrzená objednávka je závazná, uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnosti za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami e-shopu www.greystore.cz

O průběžném vyřízení a expedici objednávky je kupující informován emailem. Mohou nastat i případy, kdy prodávající nebude moci kupujícímu objednávku potvrdit. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího informaci a návrh řešení a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 

 

Cena zboží a platební podmínky

V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, není prodávající povinen zboží kupujícímu za tuto cenu dodat ani v případě, kdy již kupující obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření kupní smlouvy. V takové situaci bude prodávající kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašle nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy nabídku kupující potvrdí. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kde cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V případě uzavření kupní smlouvy vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny. 

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

Platební podmínky pro ČR

- doporučujeme použití online platební brány a uhrazení objednávky rychlým online bankovním převodem nebo online platební kartou

- Bezhotovostně převodem na účet FIO banka a.s. - 2002381950 / 2010

Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Na platbu čekáme 3 dny (včetně víkendu), poté, pokud není platba připsána na náš účet, je objednávka automaticky stornována.

 

Platební podmínky pro SR

- doporučujeme použití online platební brány a uhrazení objednávky rychlým online bankovním převodem nebo online platební kartou

- Bezhotovostně převodem na účet FIO Banka, číslo účtu: 2302381987 / 2010, použijte prosím Europlatbu / SEPA: CZ87 2010 0000 0023 0238 1987, FIOBCZPPXXX

Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Na platbu čekáme 3 dny (včetně víkendu), poté, pokud není platba připsána na náš účet, je objednávka automaticky stornována.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až poté, co uhradí celkovou cenu a zboží převezme. 

Na našem eshopu nelze slučovat více objednávek do jednoho balíku, odesíláme vždy každou uhrazenou objednávku zvlášť.

 

Dodací podmínky: 

Náklady na dodání zboží (poštovné a balné) jsou uvedeny v objednávce kupujícího. 

Číslo zásilky obdrží kupující automaticky na svoji e-mailovou adresu po odeslání zásilky.

Zásilky jsou vyexpedovány prostřednictvím Zásilkovny. Pro rychlejší a levnější dodání doporučujeme zvolit dodání na výdejní místo. Zboží expedujeme do 3 dnů od obdržení platby na náš účet. 

V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím bude zásilka odeslána zpět prodávajícímu. 

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto dodatečným doručováním. 

V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží, nejedná se o Odstoupení od kupní smlouvy, ale o porušení smlouvy ze strany kupujícího.

V takovém případě bere kupující na vědomí, že je povinen nahradit prodávajícímu skutečné náklady spojené s odesláním zásilky kupujícímu (viz. objednávka kupujícího) a také náklady spojené s odesláním zásilky zpět prodávajícímu (69,- nebo 3,69 EUR)

 

 

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího hlášení o reklamaci. Prodávající má právo vyzvat kupujícího o dodání výrobku k posouzení reklamace. 

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně. Kupující je povinen hlásit prodávajícímu závadu ihned po převzetí zboží. Na zakoupené zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. O reklamaci nás můžete informovat prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách eshopu. Lhůta pro vyřízení reklamačního řízení je 30 dnů. Pokud bude reklamace uznána ve Váš prospěch, bude Vám vrácena částka na Váš účet, nejpozději však do 14-ti dnů od přijetí reklamovaného zboží. 

U vrácení zboží z důvodu reklamace je zákazníkovi vrácena částka za zboží, poštovné související s vyexpedováním objednávky, plus poštovné, které vynaložil kupující na vrácení zboží (maximálně však do výše poštovného souvisejícího s vyexpedováním zboží).

Má-li zboží vadu, má kupující právo na: 

1) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodání chybějící části zboží; nebo

2) odstranění vady opravou zboží

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. 

Prodávající je oprávněn odmítnou vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Kupující má dále právo na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy jestliže prodávající odmítne vadu odstranit nebo se vada projeví opakovaně nebo je vada podstatným porušením kupní smlouvy. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží kupujícímu v případě, je-li vada zboží nevýznamná. 

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Pro zjednodušení průběhu odstoupení od smlouvy můžete využít elektronický formulář na webových stránkách e-shopu. Průběh Odstoupení od smlouvy

1. Vyplňte elektronický formulář

2. Do balíčku vložte fakturu nebo objednávku, kterou najdete na svém emailu. 

3. Odešlete balíček na naši adresu zvoleným přepravcem.

4. Informaci o doručení zásilky obdržíte od přepravce, kterého jste si zvolili. 

5. Dobropis a vrácení peněz proběhne co nejdříve, nejpozději však v zákonné lhůtě 14dní po obdržení vrácené zásilky.

6. O zpracování dobropisu vás informujeme emailem. 

Balík zašlete doporučeně na naši adresu, veškeré náklady za dopravu hradí zákazník. 

Adresa: GREYSTORE s. r. o., Starovičky 344, 69168 Starovičky, telefonní číslo pro přepravce 792 85 55 60 (tel. číslo slouží pouze pro tyto účely)

Jakého dopravce si zvolíte, je čistě na Vás, balíček musí být vždy doručen přímo na naši adresu.

Doručení zásilky doporučujeme sledovat u přepravce, kterého si zákazník zvolí.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky za zboží přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je povinen vrátit částku za poštovné a balné. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě částečného vrácení zboží je zákazníkovi vrácena pouze částka za zboží bez poštovného. Pokud Kupující z důvodu vrácení části zboží z objednávky nesplňuje podmínky pro již poskytnutou množstevní slevu, přepočítá Prodávající hodnotu objednávky dle aktuálních cen v době objednání a vrátí Prodávajícímu částku odpovídající rozdílu mezi aktuální hodnotou objednávky a hodnotou vráceného zboží. Prodávající bude Kupujícího o tomto výpočtu informovat.   

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základy smlouvy přijal, a to stejným způsobe, popřípadě způsobem určeným kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny online platbou. 

Případně můžete zaslat vlastní formulář, který bude obsahovat údaje, na základě kterých jsme schopni Vaši objednávku identifikovat, včetně čísla bankovního účtu, kam Vám můžeme vrátit peníze.

 

 

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

Soutěže

Prodávající příležitostně věnuje do partnerských soutěží poukázku na výběr zboží na eshopu www.greystore.cz. Výherce takové poukázky bere na vědomí, že do hodnoty poukazu se započítávají ceny zboží uvedené na eshopu před případnými množstevními slevami. 

 

 

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnost předchozího znění obchodních podmínek. 

Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v den odeslání.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Greystore s.r.o., Zahradní 21, Velké Pavlovice, 691 06 , adresa elektronické pošty: greystore@email.cz

 

 

Ochrana osobních dat

Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů. Neposkytujeme žádné informace třetím osobám.

Velké Pavlovice, dne 1. 1. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu